Powrót na główną stronę

  Stargardzkie Porozumienie Rowerowe

 

 


 

Kalendarium  działań

 Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego

 

marzec 2008 - I  Stargardzki Szczyt Rowerowy – powołanie Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego. Wystosowanie apelu do władz samorządowych miasta i powiatu stargardzkiego

kwiecień 2008 -

 • Spotkanie z władzami samorządowymi miasta i powiatu stargardzkiego -przekazanie apelu oraz listu informującego o powstaniu  SPR-u; 

 • Spotkanie w starostwie powiatowym – przedstawienie problemów środowiska rowerowego oraz wysłuchanie zamierzeń starostwa w kwestii budowy drogi rowerowej Stargard-Ińsko po szlaku byłej kolejki wąskotorowej

czerwiec 2008 - Udział przedstawicieli SPR w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie, poświęconym koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Stargardzie. Przekazanie dla Komisji : „Raportu ze stanu ścieżek rowerowych w Stargardzie” oraz „Zasad tworzenia systemu ścieżek rowerowych w Stargardzie”.

sierpień 2008-Udział Mirosława Mazańskiego w Sesji Rady Miejskiej w części poświęconej pracom nad rozwojem infrastruktury rowerowej. Przedstawienie propozycji systemowego zajęcia się tą tematyką, w tym powołania Zespołu zadaniowego ds. polityki rowerowej wspólnego dla miasta i powiatu. Odrzucenie przez Radę projektu uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta do podejmowania działań zmierzających do tworzenia na terenie miasta korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej

wrzesień 2008

 • Uczestnictwo  SPR-u  w spotkaniu konsultacyjnym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie na temat postępu prac nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania byłego szlaku kolejki wąskotorowej ze Stargardu do Ińska ii stworzenia tam drogi pieszo-rowerowej. Przedstawiciele Porozumienia aktywnie uczestniczą w dyskusji, oraz przedstawiają swoje uwagi i propozycje do w/w koncepcji;

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie, poświęcone problematyce rowerowej, z aktywnym udziałem Mirosława Mazańskiego. Informacja Prezydenta Miasta o przedłużeniu terminu opracowania koncepcji rozwoju systemu ścieżek rowerowych w Stargardzie do połowy 2009 r. Przedstawienie przez Inżyniera Miasta projektu rozwiązania komunikacyjnego na Placu Słonecznym – niestety brak rozwiązań pro-rowerowych. Przekazanie dla Komisji na piśmie uwag co do zasad prowadzenia efektywnej polityki rowerowej przez samorządy, propozycji rozwiązań systemowych w tym zakresie. Takie same uwagi pisemne zostały przekazane do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego;

 •  Przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych uwag środowiska rowerowego do planowanej koncepcji budowy drogi rowerowej Stargard-Ińsko Zapoznanie się przedstawicieli SPR-u  w Rejonie Dróg Krajowych w Stargardzie z dokumentacją techniczną budowy kładki dla rowerzystów nad budowaną obwodnicą S-10 w okolicy węzła LIPNIK;

 •  Wystosowanie pisemnego protestu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z planowaną budową kładki  dla rowerzystów  nad budowaną obwodnicą S-10 w okolicy węzła LIPNIK

 • Spotkanie przedstawicieli SPR-u  z Inżynierem Miasta. Przekazanie uwag i propozycji rowerzystów rozwoju infrastruktury rowerowej w Stargardzie.

 • Wspólne posiedzenie Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego oraz Stowarzyszenia Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Po przedstawieniu swoich zamierzeń zmierzających z jednej strony do poprawy infrastruktury rowerowej w Stargardzie i okolicy, zaś z drugiej do poprawy środowiska naturalnego, zebrani uznali, że cele działań stowarzyszeń są w wielu punktach zbieżne. Postanowili wspólnie wystąpić do władz Starostwa Powiatowego  w Stargardzie o uwzględnienie obszaru lasu przy ulicy Reymonta w projekcie drogi rowerowej Stargard – Ińsko. Ekolodzy i rowerzyści, po zasięgnięciu opinii nadleśnictwa w Kliniskach, chcą oczyszczenia lasu z dzikich wysypisk śmieci, oraz zbudowania tam ścieżek i pomostów dydaktycznych  do użytku ekologicznego „Żabie Uroczysko na Ziemi Stargardzkiej”, aby przybliżyć zwiedzającym naturalne środowisko bytowania chronionych gatunków płazów i gadów. Proeuropejskie Centrum Ekologiczne wydeleguje w najbliższym czasie, swojego przedstawiciela do prac Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego

październik 2008

 • Przedstawienie uwag SPR-u  dla Urzędu Miasta, co do planowanej koncepcji ruchu na remontowanej ulicy Skarbowej w Stargardzie

 • Wystąpienie wspólnie z Proeuropejskim Centrum Ekologicznym do Nadleśnictwa Kliniska o zaopiniowanie projektu włączenia lasku  przy ulicy Reymonta, do planowanej drogi rowerowej Stargard-Ińsko

 • opiniowanie projektu drogi rowerowej łączącej Osiedle Letnie z ulicą Szczecińską

listopad 2008

 • opiniowanie projektu drogi łączącej ulicę Przedwiośnie z ulicą Jesienną

 • prace nad projektem społecznym systemu dróg rowerowych miasta Stargardu

 • wystąpienie do wójta gminy Kobylanka o remont drogi rowerowej Zieleniewo-Kobylanka

 • spotkanie w starostwie powiatowym - zapoznanie się z zamierzeniami inwestycyjnymi w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w powiecie stargardzkim

grudzień 2008

 • zapoznanie się z projektem "Koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej na szlaku byłej kolejki wąskotorowej Stargard-Ińsko"

 • wniesienie uwag do powyższego opracowania

 • ciąg dalszy prac nad projektem społecznym systemu dróg rowerowych miasta Stargardu

 • Wystąpienie wspólnie z Proeuropejskim Centrum Ekologicznym do Zarządu Dróg Powiatowych o włączenie lasku przy ul. Reymonta do projektu drogi rowerowej Stargard-Ińsko (po śladzie byłej wąskotorówki)

 • Zgłoszenie do Inżyniera Miasta wniosku o natychmiastową naprawę niektórych fragmentów ścieżek rowerowych, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa jazdy rowerzystów

styczeń 2009

 • Udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin, w sprawie zmiany nawierzchni drogi rowerowej na węźle Osiedle Pyrzyckie (w ciągu południowej odwodnicy Stargardu)       z kostki betonowej na asfalt. W wyniku tego spotkania a następnie pisemnym wniosku , GDDKiA zgodziła się na propozycje SPR-u.

 • Wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z dwoma wnioskami:

                -    O pokrycie nawierzchnią asfaltową utwardzonego pobocza wzdłuż ulicy Broniewskiego (DW 106) na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii  Krajowej do węzła "Osiedle Pyrzyckie"
                -    O przystosowanie jako drogi rowerowej betonowego pobocza północnej, niedokończonej nitki byłej autostrady "Berlinki" obecnie DW 142, na odcinku od węzła Sowno do węzła Łęczyca
                      tj. ok 11 km drogi. Zdaniem SPR-u należy:
                            -    oczyścić nawierzchnię betonowego pobocza z mchu, darni, itp roślin
                            -    wypełnić miejsca łączenia płyt masą bitumiczno-asfaltową
                            -    uzupełnić brakujące fragmenty pobocza
                            -    wykarczować drzewa i przyciąć gałęzie ograniczające skrajnię rowerzysty
                            -    oznakować pobocze jako drogę rowerową
 • marzec 2009   
            - pisemne wystąpienie do Inżyniera Miasta Stargardu w sprawie poprawienia rozwiązań konstrukcyjnych na budowanych drogach dojazdowych do fabryki opon firmy BRIDGESTONE
            - przekazanie dla Rady Miejskiej Społecznego Projektu Tras Rowerowych w Stargardzie oraz wniosek o zwołanie komisji gospodarczej w sprawach "rowerowych"
 • kwiecień 2009
            - udział przedstawicieli SPR w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Omówiono Społeczny Projekt Tras Rowerowych.
               Zaznaczono konieczność wspólnej analizy systemu komunikacyjnego Stargardu przez zarządców poszczególnych dróg,z udziałem przedstawicieli rowerzystów. 
               Zwrócono uwagę na konieczność budowy w kluczowych punktach miasta stojaków - miejsc parkingowych dla rowerów.

             - udział rowerzystów w "Dniu Ziemi"  zorganizowanym przez Proeuropejskie Centrum Ekologiczne, które  bierze aktywny udział w pracach Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego

 • maj 2009
            - konsultacje SPR-u z Centrum Projektowym "SIGMA", które przygotowuje na zlecenie miasta koncepcję tras rowerowych Stargardu.
              Przedstawiono kilkanaście uwag do w/w opracowania.
 
 • wrzesień 2009

- Udział przedstawicieli SPR-u w obchodach Światowych Dni Turystyki. Rowerzyści zwartą grupą pojechali do Pęzina, w celu zwiedzenia tamtejszego zamku rycerskiego. Wysłuchano ciekawych wykładów i prelekcji prowdzonych przez kompetentne osoby. W trakcie obchodów była okazja do nieformalnych spotkań ze Starostą Powiatowym i Przewodniczącym Rady Powiatu, w czasie których poruszono nurtujące rowerzystów problemy.

 • październik 2009

- Rekonesans wspólnie z kierownik Rejonu Stargardzkiego Zarządu Dróg Wojewówdzkich na drodze nr 142. Miał on na celu sprawdzenie możliwości przystosowania jako drogi rowerowej - betonowego pobocza dawnej autostrady poniemieckiej Berlin-Królewiec. Ustalono, że SPR poczyni starania  w Starostwie Powiatowym o przydzielenie dla ZDP kilku osób bezrobotnych w celu ułatwienia realizacji tego zadania.

 • listopad 2009

-Wystąpienie do Prezydenta Miasta Stargardu z listem otwartym w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego d/s Rowerów.

Zespoły takie funkcjonują w wielu miastach Polski i skutecznie współdziałają z samorządami w kwestii rozwiązywania i podejmowania przyjaznych dla rowerzystów decyzji. Zgodnie ze standardami, w pracach takiego zespołu uczestniczą decyzyjni przedstawiciele najważniejszych wydziałów urzędu miasta i instytucji miejskich, odpowiedzialnych za inwestycje, remonty, inżynierię ruchu, strategię i rozwój itp., a także inni zarządcy dróg z terenu miasta, projektanci, radni oraz zorganizowana reprezentacja użytkowników rowerów (organizacje pozarządowe). Zespół nie miałby kompetencji decyzyjnych (np. nie zastąpiłby wydziałów i ich dyrektorów czy naczelników) ale ułatwiłby podejmowanie decyzji z uwzględnieniem opinii ekspertów. Ponadto rowerzyści zapytali o stan realizacji niektórych uchwał Rady Miejskiej, mających wpływ na poprawę infrastruktury rowerowej.

 • grudzień 2009

- Wystąpienie pisemne do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Stargardzie. Stargardzkie Porozumienie Rowerowe podtrzymało w nim swoje stanowisko zawarte w piśmie SPR- 11 /2008 z dnia 2008-09-18, że zaprojektowany sposób przejazdu przez drogę S-10 za pomocą kładki rowerowej, stworzy zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Stromy podjazd i zjazd z kładki, oraz warunki atmosferyczne – mróz i śnieg – sprawiają, że przejazd po zaśnieżonej i oblodzonej kładce jest dla rowerzystów wysoce ryzykowny czy wręcz niemożliwy. Rowerzyści zapytali o sposób zapewnienia bezpieczny przejazd przez kładkę w okresie zimowym.

              
 • Udział SPR-u w spotkaniu konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym z Członkiem Zarządu Powiatu panem Markiem Stankiewiczem. Tematem były zamierzenia pro-rowerow w powiecie w roku 2010. 

           Sprawą nadrzędną dla rowerzystów było uzyskanie zapewnienia, że powiat jako zarządca pewnej liczby ulic w mieście, będzie zamierzenia pro-rowerowe realizował spójnie z Urzędem Miasta, w ramach koncepcji tras rowerowych dla miasta Stargardu.  Projekty rowerowe mają być konsultowane z przedstawicielami rowerzystów, aby uzyskać ich  wysoką akceptację społeczną.

            W ramach kolejnego etapu remontu drogi Stargard-Sowno, starostwo  planuje budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza do granic miasta, a także dalej do miejscowości Żarowo. Rowerzyści wspólnie z ekologami  z Proeuropejskiego Centrum Ekologicznego zaproponowali przyłączenie do tej ścieżki rowerowej użytku ekologicznego „Żabie Uroczysko na Ziemi Stargardzkiej”,  położonego w lesie pomiędzy ulicami Reymonta a Podleśną.

            Chcą stworzenia na terenie uroczyska punktów edukacji ekologicznej, utwardzenia alejek na terenie lasu oraz zagospodarowania całości w sposób wzbogacający ofertę turystyczną i rekreacyjną naszej „małej ojczyzny”.

            Ścieżka do Żarowa planowana jest obok istniejącego nasypu po byłej Stargardzkiej Kolei Dojazdowej.
            Pan Marek Stankiewicz poinformował rowerzystów o postępie prac przy przejęciu od PKP infrastruktury po byłej kolejce, w celu zbudowania w jej śladzie ścieżki rowerowej do Ińska. Starostwo szuka obecnie źródeł finansowania dla tej inwestycji. Należy tu zaznaczyć, że koncepcja oprócz budowy  54 kilometrów  asfaltowej drogi rowerowej,  przewiduje powstanie infrastruktury towarzyszącej tj.  zadaszonych  miejsc odpoczynku, punktów widokowych, ścieżek  edukacyjnych. Ponadto na szlaku mają być wyeksponowane elementy  taboru wąskotorowego, który niegdyś obsługiwał tę linię kolejową. W 2008 roku, Stargardzkie Porozumienie Rowerowe opiniując projekt koncepcji zagospodarowania szlaku po kolejce wąskotorowej, zaproponowało na odcinku Stargard - Żarowo  przejazdy drezynami. Byłby to  element uatrakcyjniający ten projekt, oraz spełnienie wymogu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że kolejka jako zabytek może być przekazana dla samorządu na cele infrastruktury transportowej.

            Rowerzyści wyrazili pogląd, że nie zabraknie w starostwie determinacji aby projekt doprowadzić do szczęśliwego końca, oraz zadeklarowali dalszą współpracę przy jego realizacji.

 • Ustalono też, że spotkania w sprawach rowerowych będą odbywać się w sposób cykliczny.

 


Powrót na główną stronę